• gîn
 • gûn

釋義

 1. 名詞 金屬名稱,具有白色的金屬光澤。曾為貨幣材料的一種,現在多製作為用具、飾品。

  第1項釋義的用例:

  • 龍仔銀
   lîng-á-gîn
   (銀元)
  • 金銀
   kim-gîn
   (金銀)
 2. 名詞 泛稱具有白色光澤的金屬、物品、顏色等。

  第2項釋義的用例:

  • 水銀
   tsuí-gîn
   (汞)
  • 銀紙
   gîn-tsuá
   (銀紙)

分類

部首筆畫

金部 - 部首外6畫 - 共14畫

語音差異

語音差異表
語音差異
鹿港偏泉腔 gûn
三峽偏泉腔 gîrn
臺北偏泉腔 gûn
宜蘭偏漳腔 gîn
臺南混合腔 gîn
高雄混合腔 gîn
金門偏泉腔 gûn
馬公偏泉腔 gûn
新竹偏泉腔 gûn
臺中偏漳腔 gîn