• se̍h

釋義

 1. 動詞 轉動。

  第1項釋義的用例:

  • 彼粒干樂當咧踅。
   Hit lia̍p kan-lo̍k tng-teh se̍h.
   (那顆陀螺正在轉動。)
  • 踅振動
   se̍h tín-tāng
   (轉動)
 2. 動詞 來回走動、繞行、盤旋或是散步。

  第2項釋義的用例:

  • 我已經踅三點鐘矣。
   Guá í-king se̍h sann tiám-tsing--ah.
   (我已經逛三個小時了。)
  • 咱下昏來去踅夜市。
   Lán e-hng lâi-khì se̍h iā-tshī.
   (我們傍晚來逛夜市。)

部首筆畫

足部 - 部首外7畫 - 共14畫

語音差異

語音差異表
語音差異
鹿港偏泉腔 se̍rh
三峽偏泉腔 se̍rh
臺北偏泉腔 se̍h
宜蘭偏漳腔 se̍h
臺南混合腔 se̍h
高雄混合腔 se̍h
金門偏泉腔 se̍rh
馬公偏泉腔 se̍h
新竹偏泉腔 se̍rh
se̍h
臺中偏漳腔 se̍h