• tuè

釋義

 1. 動詞 跟、隨。

  第1項釋義的用例:

  • 你莫綴前綴後。
   Lí mài tuè-tsîng-tuè-āu.
   (你不要跟前跟後。)
  • 綴我來。
   Tuè guá lâi.
   (隨我來。)
  • 綴人講
   tuè lâng kóng
   (跟著別人說)
  • 綴人走
   tuè-lâng-tsáu
   (跟別人跑,即私奔之意)

近義

又見音

分類

部首筆畫

糸部 - 部首外8畫 - 共14畫

語音差異

語音差異表
語音差異
鹿港偏泉腔 tèr
三峽偏泉腔 tèr
臺北偏泉腔
宜蘭偏漳腔 tuè
臺南混合腔 tuè
高雄混合腔 tuè
金門偏泉腔 tèr
馬公偏泉腔
新竹偏泉腔 tèr
臺中偏漳腔 tuè