• tsing

釋義

 1. 形容詞 機靈的、技法熟練的。

  第1項釋義的用例:

  • 愈大漢愈精。
   Jú tuā-hàn jú tsing.
   (越長大越精明。)

  第1項釋義的反義:

  • 𫟣 sōng
 2. 名詞 提煉而得的濃縮物。

  第2項釋義的用例:

  • 酒精
   tsiú-tsing
   (酒精)
  • 洗碗精
   sé-uánn-tsing
   (洗碗精)
 3. 名詞 雄性的精液。

  第3項釋義的用例:

  • 男精女血
   lâm tsing lú hiat
   (古人認為的人之由來)
 4. 形容詞 經過挑選的。

  第4項釋義的用例:

  • 精英
   tsing-ing
   (精英)
  • 精兵
   tsing-ping
   (精兵)

又見音

分類

部首筆畫

米部 - 部首外8畫 - 共14畫