• kuán

釋義

 1. 動詞 支配、打理。

  第1項釋義的用例:

  • 這部份是我管的,問我就好。
   Tsit pōo-hūn sī guá kuán--ê, mn̄g--guá tō hó.
   (這部分是我管的,問我就好了。)
 2. 動詞 理睬、干涉。

  第2項釋義的用例:

  • 你莫管我!
   Lí mài kuán--guá!
   (你不要管我!)
 3. 名詞 有孔的樂器。

  第3項釋義的用例:

  • 管樂
   kuán-ga̍k
   (管樂)

又見音

部首筆畫

竹部 - 部首外8畫 - 共14畫