• sǹg

釋義

 1. 動詞 核計數目。

  第1項釋義的用例:

  • 算看偌濟錢。
   Sǹg khuànn guā-tsē tsînn.
   (算算看多少錢。)
 2. 動詞 設想、推測。

  第2項釋義的用例:

  • 千算萬算,毋值天一劃。
   Tshian sǹg bān sǹg, m̄-ta̍t thinn tsi̍t ue̍h.
   (千算萬算,不值天一劃。即人算不如天算。)
 3. 動詞 當作、屬於。

  第3項釋義的用例:

  • 這頓算我的。
   Tsit tǹg sǹg guá ê.
   (這頓算我的,即我請客的意思。)
 4. 動詞 包含。

  第4項釋義的用例:

  • 你敢有共我算在內?
   Lí kám ū kā guá sǹg tsāi-lāi?
   (你有把我包含進去嗎?)
  • 食飯錢無算在內。
   Tsia̍h-pn̄g tsînn bô sǹg tsāi-lāi.
   (飯錢沒有包含在裡面。)
 5. 動詞 謀畫、計畫。

  第5項釋義的用例:

  • 失算
   sit-sǹg
   (失算)
 6. 動詞 認為、看成。

  第6項釋義的用例:

  • 伊算是好朋友。
   I sǹg-sī hó-pîng-iú.
   (他算是好朋友。)
 7. 動詞 有效力。

  第7項釋義的用例:

  • 你講的無算,愛頭家講的才有算。
   Lí kóng--ê bô sǹg, ài thâu-ke kóng--ê tsiah ū sǹg.
   (你說的沒有效力,要老闆說的才要效力。)

又見音

部首筆畫

竹部 - 部首外8畫 - 共14畫

語音差異

語音差異表
語音差異
鹿港偏泉腔 sǹg
三峽偏泉腔 sǹg
臺北偏泉腔 sǹg
宜蘭偏漳腔 suìnn
臺南混合腔 sǹg
高雄混合腔 sǹg
金門偏泉腔 sǹg
馬公偏泉腔 sǹg
新竹偏泉腔 sǹg
臺中偏漳腔 sǹg