• khà

釋義

 1. 動詞 擊、叩。

  第1項釋義的用例:

  • 敲破
   khà-phuà
   (敲破)
  • 敲門
   khà-mn̂g
   (敲門)
  • 敲電話
   khà tiān-uē
   (打電話)
 2. 動詞 修改衣服。

  第2項釋義的用例:

  • 褲跤若傷長就提去敲較短咧。
   Khòo-kha nā siunn tn̂g tō the̍h-khì khà khah té--leh.
   (褲腳如果太長就拿去改短。)

又見音

部首筆畫

攴部 - 部首外10畫 - 共14畫