• kháinn

釋義

 1. 動詞 彎著指頭,用關節叩、打、敲等。

  第1項釋義的用例:

  • 對伊的頭殼敱落去。
   Uì i ê thâu-khak kháinn--lo̍h-khì.
   (從他的腦袋敲下去。)

部首筆畫

攴部 - 部首外10畫 - 共14畫