• tsih

釋義

 1. 動詞 折疊。

  第1項釋義的用例:

  • 你去摺衫好無?
   Lí khì tsih-sann hó--bô?
   (你去摺衣服好嗎?)
  • 曝焦收入來的衫愛摺摺咧。
   Pha̍k-ta siu--ji̍p-lâi ê sann ài tsih-tsih--leh.
   (曬乾收進來的衣服要折一折。)

分類

部首筆畫

手部 - 部首外11畫 - 共14畫