• tsáng

釋義

 1. 名詞 成束、成綑的東西。

  第1項釋義的用例:

  • 菜頭摠
   tshài-thâu tsáng
   (蘿蔔頂端的一叢菜葉)
  • 捎無摠
   sa-bô-tsáng
   (抓不到頭髮束。比喻事情沒有頭緒。)
 2. 動詞 一把抓起來。引申為總攬,統合處理所有事情。

  第2項釋義的用例:

  • 共頭毛摠規摠,束起來。
   Kā thâu-mn̂g tsáng kui tsáng, sok--khí-lâi.
   (把頭髮抓成束綁起來。)
  • 這件代誌交予你來摠。
   Tsit kiānn tāi-tsì kau hōo lí lâi tsáng.
   (這件事情交給你總攬。)

分類

部首筆畫

手部 - 部首外11畫 - 共14畫