• --mah

釋義

 1. 助詞 語尾助詞,可用來表示肯定、撒嬌、催促、要求等語氣。

  第1項釋義的用例:

  • 你是按呢講的嘛!
   Lí sī án-ne kóng--ê--mah!
   (你是這麼說的嘛!)
  • 好嘛!你莫受氣嘛!
   Hó--mah! Lí mài siū-khì--mah!
   (好嘛!你不要生氣嘛!)

又見音

分類

部首筆畫

口部 - 部首外11畫 - 共14畫