• tshū

釋義

 1. 動詞 耳語。講悄悄話。

  第1項釋義的用例:

  • 𪜶兩个咧呲啥物?
   In nn̄g ê teh tshū siánn-mih?
   (他們兩個在耳語什麼?)
 2. 動詞 唆使。教唆、挑動。

  第2項釋義的用例:

  • 有人佇咧呲,伊才會按呢做。
   Ū lâng tī-leh tshū, i tsiah ē án-ne tsò.
   (有人在唆使,他才會這樣做。)
  • 呲狗相咬
   tshū káu sio-kā
   (挑弄狗使互咬。比喻挑撥離間。)

分類

部首筆畫

口部 - 部首外6畫 - 共9畫