• tsài

釋義

 1. 動詞 運送。

  第1項釋義的用例:

  • 載人客
   tsài lâng-kheh
   (運送客人)
 2. 動詞 支撐、承擔。

  第2項釋義的用例:

  • 這枝柱仔傷細枝,載無法得。
   Tsit ki thiāu-á siunn sè ki, tsài bô-huat--tit.
   (這枝柱子太細了,支撐不住。)
  • 接載袂牢
   tsih-tsài bē tiâu
   (支撐不住)

又見音

部首筆畫

車部 - 部首外6畫 - 共13畫