• tsuāinn

釋義

 1. 動詞 扭。

  第1項釋義的用例:

  • 頭跩咧就走。
   Thâu tsuāinn--leh tō tsáu.
   (頭一扭就走掉。比喻驕橫自大。)
  • 跩來跩去
   tsuāinn lâi tsuāinn khì
   (扭來扭去)
 2. 動詞 扭傷。

  第2項釋義的用例:

  • 手骨跩著。
   Tshiú-kut tsuāinn--tio̍h.
   (手扭到了。)

  第2項釋義的近義:

部首筆畫

足部 - 部首外6畫 - 共13畫