• tiô

釋義

 1. 動詞 彈跳、跳動。

  第1項釋義的用例:

  • 氣甲趒起來。
   Khì kah tiô--khí-lâi.
   (氣得跳腳。)
  • 車真𠢕趒。
   Tshia tsin gâu tiô.
   (車子跳動得很厲害。)
 2. 量詞 計算驚嚇次數的單位。

  第2項釋義的用例:

  • 驚一趒
   kiann tsi̍t tiô
   (嚇一跳)

部首筆畫

走部 - 部首外6畫 - 共13畫